• PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:

Oferujemy kompleksowy zakres usług z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności świadczone usługi dotyczą udzielania pomocy prawnej w sprawach o:

– rozwód i separację,

– podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej;

– alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów;

– przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem;

– ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

  • PRAWO SPADKOWE:

Prowadzimy sprawy o uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku, sprawy związane z testamentami i zachowkiem, dział spadku oraz wszelkie sprawy i zagadnienia prawne związane ze śmiercią osoby bliskiej.

  • PRAWO NIERUCHOMOŚCI: Zajmujemy się prowadzeniem spraw reprywatyzacyjnych związanych z odzyskiwaniem własności przedsiębiorstw oraz przywracaniem tytułu prawnego do nieruchomości osobom, które utraciły je w ramach dekretów z lat 40. (w tym dekretu Bieruta, dekretu o reformie rolnej). Świadczymy także usługi związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości w celu zminimalizowania ryzyk transakcyjnych, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, jak również obsługę transakcji na nieruchomościach oraz prowadzimy sprawy związane z stwierdzeniem nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
  • ODSZKODOWANIA: Nasza Kancelaria oferuje sporządzanie pism procesowych oraz pozaprocesowych, doradztwo, prowadzenie negocjacji, reprezentację przed sądami i innymi organami w sprawach o:

odszkodowania za szkody z OC;

odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej;

odszkodowania za błędy lekarskie;

odszkodowanie z ubezpieczenia na życie;

wynagrodzenie za służebność przesyłu;

 odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie;

Uzyskaj swoje odszkodowanie. Zaufaj nam!

Wszystkie powyższe usługi świadczymy także z zastosowaniem międzynarodowego prawa, w szczególności gdy majątek znajduje się poza granicami kraju jedna ze stron postępowania jest nie jest obywatelem RP.

  • UMOWY:

Świadczymy na rzecz swoich Klientów usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie umów w obrocie gospodarczym i handlowym. Umowy zawierane przez przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności są podstawą jego funkcjonowania, z tego względu zawsze doradzamy naszym Klientom zwrócenie szczególnej uwagi na treść zawieranych umów. Dobrze skonstruowana umowa pozwala uniknąć komplikacji i wątpliwości na etapie jej wykonywania. Nasze doradztwo w tym zakresie sprowadza się między innymi do projektowania, opiniowania oraz negocjowania treści całych umów czy też poszczególnych postanowień umownych.

  • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA: 

Kancelaria prowadzi sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem upadłościowym, zgodnie z obowiązującymi od 31 grudnia 2014 r. znowelizowanymi przepisami w tym zakresie oraz reprezentuje klientów przed syndykiem masy upadłości.

  • PRAWO MEDYCZNE:

Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną zarówno lekarzom jak i placówkom medycznym, w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Reprezentujemy również pacjentów oraz osoby poszkodowane przez tzw. „błędy medyczne”.

  • PRAWO KARNE:

Zajmujemy się kompleksową obroną w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Sporządzamy również zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz prywatne i subsydiarne akty oskarżenia

  • Usługi prawnicze świadczymy na terenie całego kraju.
  • Zasady współpracy każdorazowo są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, jak również możliwości finansowych klienta, przy czym wynagrodzenie może być kształtowane według dwóch modeli:
  • Wynagrodzenie ryczałtowe:

–  miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w przypadku stałej obsługi,

– jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za daną sprawę np. sporządzenie opinii prawnej, negocjacje handlowe, prowadzenie sprawy przed sądem,

II. Wynagrodzenie godzinowe:

 – wynagrodzenie godzinowe, za każdą rozpoczętą godzinę pracy (stawki ustalane indywidualnie z Klientem).